Hopp til hovedinnhold

Etter 1900

Strandstuen med Kirsten Flagstad foran huset ved inngangsporten


Etter at Ole Mikkelsen var død, solgte enka og sønnen eiendommen til Martin Oustad, som hadde gått i bøssemakerlære hos Flagstad. Oustad valgt imidlertid å bruke sin mekaniske innsikt på andre områder, først som sykkeloperatør, senere som operatør og forhandler av biler. Oustads virksomhet vokste snart ut av Strandstusmia.

I 1915 solgte han eiendommen til Elektro-mekanisk Bureau A.S. Dette firmaet hadde ikke eiendommen lenge. Ved årsskiftet 1917/18 ble eiendommen solgt til smeden Lars Nordrum, på vilkår at «… I løpet av 10 aar fra 15. Decbr. 1917 maa der ikke paa eiendommen drives nogen reparation eller forretning med automobiler eller forretning med tilbehør til saadanne».

Nordrumfamilien ble sittende med eiendommen. Etter 40 år, i 1958 ble den imidlertid overdratt til Per Armann Troller ved skifteskjøte etter Eline og Lars Nordrum. Troller kjøpte ikke eiendommen for å flytte dit selv. Han ønsket å reise et nytt, stort kontor- og forretningsbygg på tomta.

Planene møtte imidlertid motstand. Troller leide derfor ut bygningene og tomta til et firma som drev med salg, reparasjon og opphogging av biler. Denne aktiviteten passet ikke, verken til bebyggelsen på tomta eller strøket omkring. Både brannstyret, bygningsrådet og politiet gjorde innsigelser. I praksis fikk firmaet likevel fortsette, i hvert fall med salgsaktivitetene. I 1966 fikk et nytt bilfirma til og med tillatelse til å sette opp en utstillingshall for biler på tomta.

I denne perioden kom det dessuten en reguleringsplan som forutsatte at Grønnegata skulle utvides langt oppover i hagen, og at tomta som blant annet Strandstua ligger på skulle stilles til disposisjon for bygging av ”Arbeidssentrum for Hamar menighet”. På slutten av 1960-tallet var det imidlertid en voksende opinion, både mot bruken av eiendommen og den planlagte omdisponeringa av arealet. Det ble snakket om at Strandstuen var Hamars eldste hus, og at byen burde gjøre ære på operasangeren Kirsten Flagstad, som var født og delvis oppvokst i huset. Konservator Per Martin Tvengsberg argumenterte sterkt for at huset måtte bevares på stedet.

I 1971 tilbød Per A. Troller Hamar kommune å kjøpe anlegget, noe som ble vedtatt. Våningshuset ble først brukt som bolig, billedkunstneren Knut Trondsen bodde i 2. etasje, og forfatteren Karin Sveen i første etasje. Etter hvert fikk stiftelsen Kirsten Flagstads Minnesamling disponere hele bygningen. Minnesamlingen ble åpnet for publikum i 1985.

I 1999 ble Kirsten Flagstads Minnesamling overdratt til Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Kirsten Flagstadmuseet er i dag ett av flere museer i den konsoliderte museumsenheten Anno Museum.Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2